четвер, 10 березня 2016 р.

Дистанційне навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки 
№ 660  від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015)
№ 466 від 25 квітня 2013 рок
                                                                               Зареєстровано
                                                                        в Міністерстві юстиції України
                                                                        30 квітня 2013 р. за № 703/23235
Про затвердження Положення про дистанційне навчання
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту"
статті 12 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статті 42 
Закону України "Про вищу освіту", з метою навчально-методичного,
науково-методичного, інформаційного забезпечення організації 
навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання 
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про дистанційне навчання, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 
України від 21 січня 2004 року № 40 "Про затвердження Положення
 про дистанційне навчання", зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 09 квітня 2004 року за № 464/9063.
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.):
3.1. Здійснювати організаційне та науково-методичне 
забезпечення впровадження дистанційного навчання.
3.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти 
(Єресько О. В.), професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), 
вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) забезпечити впровадження 
дистанційної форми навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах, професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних 
закладах та закладах післядипломної освіти.
5. Департаменту управління справами (Запольська Н. М.) зробити 
відповідну відмітку у справах архіву.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 
Міністра Суліму Є. М.
Міністр       Д.В. Табачник
                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                        Наказ Міністерства освіти і науки України
                                                         25.04.2013  № 466
                                                         Зареєстровано
                                                         в Міністерстві юстиції України
                                                        30 квітня 2013 р. за № 703/23235
ПОЛОЖЕННЯ
про дистанційне навчання
І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає основні засади організації та 
запровадження дистанційного навчання.
1.2. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес 
набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, 
який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 
один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 
середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних
 та інформаційно-комунікаційних технологій.
1.3. Це Положення поширюється на дистанційне навчання у:
·  загальноосвітніх навчальних закладах (далі - ЗНЗ);
·  професійно-технічних навчальних закладах (далі - ПТНЗ);
·  вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ);
·  закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих 
навчальних закладів, наукових і освітньо-наукових установ, що 
здійснюють післядипломну освіту (далі - ЗПО).
1.4. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг 
шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-
кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти;
 за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, 
підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.
1.5. Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам 
можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та 
професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, 
раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру 
занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до 
релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно 
до їх здібностей.

ЛИСТ МОН ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ЗНЗ

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇ

                                                         Затверджую

                                                        Міністр освіти і науки УкраїниВ.Г.Кремень

                                                         20 грудня 2000р.

1. Загальні положення і визначення

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного 
суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в 
Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. 
В першу чергу це стосується реформування освіти. Національною 
програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя» передбачено забезпечення 
розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, 
запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних 
технологій та науково-методичних досягнень, створення нової 
системи інформаційного забезпечення освіти, входження 
України у трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації.
Розвиток освітньої системи в Україні повинен призвести до:
·         появи нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів 
викладання дисциплін і розповсюдження знань;
·         розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості її 
одержання для великої кількості молодих людей, включаючи тих, хто не 
може навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами 
внаслідок браку фінансових або фізичних можливостей, професійної 
зайнятості, віддаленості від великих міст, престижних навчальних закладів 
тощо;
·         реалізації системи безперервної освіти «через все життя», включаючи 
середню, довузівську, вищу та післядипломну;
·         індивідуалізації навчання при масовості освіти.
Для досягнення зазначених результатів необхідно швидкими темпами 
розвивати дистанційну освіту, запровадження якої в Україні 
передбачено Національною програмою інформатизації.

ВИЗНАЧЕННЯ

Дистанційна освіта — це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, 
заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за 
технологіями дистанційного навчання.
Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та 
інформаційних технологій дистанційного навчання.
Педагогічні технології дистанційного навчання — це технології 
опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами з 
використанням телекомунікаційного зв’язку та методології індивідуальної 
роботи студентів з структурованим навчальним матеріалом, 
представленим у електронному вигляді.

Інформаційні технології дистанційного навчання — це технології створення, 
передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу 
навчального процесу дистанційного навчання за допомогою 
телекомунікаційного зв’язку.
Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної 
освіти може здійснюватись за очною формою (складання іспитів, 
практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї 
частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу 
розвитку дистанційної освіти і визначатимуться нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України.
Технології дистанційного навчання можуть використовуватись не 
тільки в дистанційній освіті, а й в інших формах навчання: очній, заочній, 
екстернаті; крім того — в окремих дисциплінах або блоках дисциплін, що 
призначені для підвищення освітнього рівня чи кваліфікації окремих осіб та 
(або) груп слухачів.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Гнучкість: учні, студенти, слухачі, що одержують дистанційну освіту, в 
основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе 
час та у зручному місці.
Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається 
модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про 
окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних 
курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає 
індивідуальним чи груповим потребам.
Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю 
(або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва 
або іншого виду діяльності.
Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної
 інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за 
допомогою телекомунікаційного зв’язку студентів між собою та з викладачами.
Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних 
засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, 
використання і розвиток комп’ютерного моделювання повинні 
призвести до зниження витрат на підготовку фахівців.
Технологічність: використання в навчальному процесі нових 
досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у
 світовий інформаційний простір.
Соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти незалежно від 
місця проживання, стану здоров’я і соціального статусу.
Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальних закладах 
іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї країни та надавати освітні 
послуги іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.
Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль 
викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен 
координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, 
які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію 
відповідно до нововведень та інновацій.
Позитивний вплив на студента (учня, слухача): підвищення 
творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну 
освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання 
сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння 
самостійно приймати відповідальні рішення.
Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми 
навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається 
найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються 
найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається 
введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на 
відповідність її освітнім стандартам.

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ,

на основних засадах яких грунтуються вихідні положення Концепції:
·         Конституція України;
·         Закон України «Про освіту»;
·         Закон України «Про Національну програму інформатизації»;
·         Постанова Верховної Ради України від 06.07.2000р. № 1851-ІІІ
 «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 
2000-2002 роки;
·         Указ Президента України від 31.07.2000 року № 928/2000 «Про заходи 
щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 
Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»;
·         Наказ Міністерства освіти і науки України «Про створення Українського 
центру дистанційної освіти» від 07.07.2000р. №293.

2. Доцільність створення системи дистанційної освіти в Україні

Стан розвитку дистанційної освіти в Україні на сьогоднішній день не 
відповідає вимогам до інформаційного суспільства, що прагне 
інтегруватись у європейську і світову спільноту. По-перше, Україна
відстає від розвинутих країн в застосуванні технологій дистанційного
 навчання при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців
 різних галузей і рівнів. По-друге, має місце суттєве відставання 
телекомунікаційних мереж передачі даних, які відзначаються 
недостатньою пропускною здатністю, надійністю зв’язку та його низькою 
якістю. По-третє, в Україні відсутнє нормативно-правова база, яка б 
регламентувала і забезпечувала діяльність навчальних закладів у 
напрямку впровадження дистанційної освіти як рівноцінної форми 
навчання з очною, заочною та екстернатом.
Незважаючи на зазначені проблеми, кількість студентів та слухачів, що 
здатні і бажають навчатись за дистанційними технологіями, вже зараз досить 
велика і зростає дуже швидко.
Важливим кроком у поліпшенні телекомунікаційного зв’язку при використанні 
його у науковому і освітньому процесах стало створення 
національної телекомунікаційної мережі для установ науки і освіти 
України з доступом до Інтернет ( мережі УРАН). Ця мережа була створена в 
рамках Національної програми інформатизації.
З метою розробки технологій дистанційного навчання та застосування 
їх в освітньому процесі Міністерством освіти і науки України створено 
Український центр дистанційної освіти.
Певні кроки у розвитку та впровадженні дистанційних технологій у 
навчальний процес зроблені у багатьох навчальних закладах, 
організаціях та установах України, де накопичені науково-методичний, 
кадровий та виробничий потенціал, інформаційні ресурси та технології,
 існує телекомунікаційна інфраструктура. Але переважна більшість 
навчальних закладів, організацій та установ, які використовують або 
намагаються використовувати технології дистанційного навчання, 
потребують об’єднання їх зусиль та зусиль державних інституцій щодо: 
прискорення цього процесу; координації дій, нормативно-правової 
захищеності; надання дистанційній освіті статусу рівноцінної з очною, 
заочною, екстернатом форми навчання; зменшення інтелектуальних, 
матеріальних та фінансових витрат на впровадження і розвиток дистанційної 
освіти.
Для забезпечення зазначених потреб, а також системності, 
комплексності і узгодженості дій у реформуванні освітньої системи у
 напрямку встановлення дистанційної освіти необхідна державна 
підтримка — створення, впровадження і розвиток національної системи
 дистанційної освіти в Україні (СДО), яка стане частиною освітньої системи 
України та буде інтегруватись в Європейський та світовий освітній простір.
 При цьому СДО забезпечує функціонування дистанційної освіти як 
рівноцінної форми навчання з видачею державних документів, а також
 дистанційного навчання за окремими курсами чи блоками курсів – з 
видачею свідоцтв (сертифікатів) відповідних навчальних закладів 
системи дистанційної освіти.
Формування СДО повинно базуватися на системному підході та 
програмно-цільовому методі, що реалізуються шляхом виконання
 Програми створення системи дистанційної освіти в Україні.

3. Мета створення та основні завдання системи дистанційної освіти в 

Україні

Головною метою створення СДО є забезпечення загальнонаціонального 
доступу до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних 
інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж і надання умов для 
реалізації громадянами своїх прав на освіту.
Соціальне значення СДО полягає у можливості позитивного впливу на 
вирішення таких проблем як:
·         підвищення рівня освіченості суспільства і якості освіти;
·         реалізація потреб населення в освітніх послугах;
·         підвищення соціальної і професійної мобільності населення, 
його підприємницької і соціальної активності;
·         збереження та поновлення знань, кадрового і матеріально-технічного
 потенціалу, що накопичені вітчизняною системою освіти;
·         формування єдиного освітнього простору в рамках усього
 світового співтовариства.

Основні завдання СДО:

·         формування нормативно-правового, організаційного, навчально-
методичного, інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-
технічного, кадрового, економічного та фінансового забезпечення, 
впровадження та розвитку як дистанційної освіти, так і дистанційного 
навчання за окремими курсами або блоками курсів;
·         організація та розвиток дистанційної освіти за будь-якими 
напрямками підготовки фахівців: гуманітарної, економічної, 
юридичної, природничої, інженерної, військової, аграрної тощо;
·         застосування дистанційних технологій не тільки в дистанційній освіті, а й 
в усіх формах навчання: очній, заочній, екстернаті;
·         впровадження технологій дистанційного навчання на всіх рівнях як 
повної освіти (середньої, професійно-технічної, довузівської, 
вищої та післядипломної), так і навчання за окремими курсами або блоками 
курсів;
·         забезпечення професійної підготовки та психологічної підтримки за 
допомогою дистанційного навчання соціально-незахищених груп 
населення: безробітних; осіб з фізичними вадами: осіб, що позбавлені
 волі; військовослужбовців строкової служби тощо;
·         забезпечення професійної орієнтації та самовизначення для майбутніх 
фахівців;
·         використання технологій дистанційного навчання для 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері 
підприємництва; державного та муніципального управління, митної та
 податкової служб, фінансово-банківської системи; викладачів середніх 
шкіл, професійно-технічних і вищих навчальних закладів тощо;
·         створення державної електронної бібліотеки дистанційних курсів 
(нормативних дисциплін);
·         удосконалення і розвиток телекомунікаційної інфраструктури для 
реалізації технологій дистанційної освіти, включаючи розвиток мережі 
УРАН – телекомунікаційної мережі для установ науки і освіти України з 
доступом до Інтернет.
·         інтеграція СДО у світову систему сучасної освіти;
·         прискорення експорту новітніх дистанційних технологій за кордон з 
метою зміцнення економічної бази і підвищення авторитету освіти 
України на міжнародній арені.

4. Принципи створення та функціонування СДО в Україні

При створенні системи дистанційної освіти необхідно у повному обсязі 
використати накопичений у вищій школі України науково-методичний
 потенціал, інформаційні ресурси та технології, досвід у здійсненні 
дистанційного навчання, існуючу спеціалізовану телекомунікаційну 
інфраструктуру та мережу вищих навчальних закладів України. При цьому 
потрібно забезпечити ефективне об'єднання зусиль Українського 
центру дистанційної освіти, вищих навчальних закладів та інших освітніх 
установ і організацій.
В Україні повинна бути створена така система дистанційної освіти, 
яка б реалізовувала наступні принципи:
·         Безперервність. Забезпечення в дистанційній освіті всіх рівнів, які
 прийняті в системі безперервної освіти в Україні — початкової, 
загальної середньої, професійної підготовки, вищої, додаткової, 
післядипломної освіти.
·         Демократизація. Надання рівних можливостей всім закладам освіти, що 
увійдуть до СДО, у рішенні нормативно-правових, навчально-
методичних, фінансово-економічних питань функціонування СДО.
·         Інтеграція. Створення віртуальної електронної бібліотеки
 навчальних дистанційних курсів, банків даних та баз знань із захистом 
відповідних авторських прав.
·         Глобалізація. Відкритість інформаційних ресурсів та організація, 
навчальних процесів для всіх учасників СДО з використанням 
телекомунікаційних мереж, включаючи мережу УРАН.
Створення СДО не перешкоджає самостійній діяльності навчальних закладів і 
сприяє розвитку різноманітних форм дистанційної освіти, що забезпечують
 державні стандарти освіти. СДО не передбачає руйнування існуючих 
регіональних центрів, інших об'єднань навчальних закладів та їх 
структурних підрозділів, які здійснюють дистанційну освіту.

5. Організаційна структура СДО

Організаційна структура обєднує усі складові СДО і базується на 
наступних компонентах:
·         організаційно-управлінському;
·         нормативно-правовому;
·         навчально-методичному;
·         інформаційно-телекомунікаційному;
·         економічно-фінансовому.
Організаційна структура системи дистанційної освіти України на даному 
етапі включає:
·         Раду з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при Кабінеті 
Міністрів України;
·         Координаційну Раду Міністерства освіти і науки України з питань 
дистанційної освіти;
·         Український центр дистанційної освіти;
·         регіональні центри ДО у містах: Харків, Львів, Одеса, 
Донецьк, Дніпропетровськ;
·         базові центри ДО за напрямками фахової підготовки;
·         локальні центри ДО;
·         науково-методичні комісії за напрямками діяльності СДО.
Рада з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при Кабінеті 
Міністрів України (Рада при Кабінеті Міністрів)
Складається з представників міністерств , відомств і організацій, що
 мають можливість і повноваження забезпечити належні умови для розвитку 
Системи дистанційної освіти в Україні.
Забезпечує:
·         координацію усіх робіт для розвитку СДО;
·         створення належних умов і розробку механізму фінансування та 
матеріально-технічного забезпечення СДО;
·         контроль за діяльністю усіх структурних складових СДО;

Координаційна Рада Міністерства освіти і науки України 

(Координаційна Рада)

Складається з представників Міністерства освіти і науки України та його
інституцій; УЦДО; регіональних, базових і локальних центрів ДО; 
навчальних закладів і організацій, що мають відповідні наробки в сфері ДО.

Склад Координаційної Ради визначається Міністерством освіти 

і науки України.

Забезпечує:
·         формування і контроль за організаційною структурою СДО, включаючи 
всі її компоненти;
·         формування нормативно-правової бази СДО;
·         участь у розробці механізму фінансування і створення матеріально-
технічної бази СДО;
·         координацію діяльності структурних складових СДО;
·         координацію міжнародної діяльності СДО;
·         популяризацію дистанційної освіти в Україні.

Український центр дистанційної освіти.

Створений Міністерством освіти і науки України і є головною організацією СДО.
Забезпечує:
·         підготовку проектів нормативно-правових документів СДО;
·         координацію розробок та впровадження технології дистанційного 
навчання та навчальних планів;
·         розробку дистанційних курсів з урахуванням міжнародних стандартів ДО;
·         координацію діяльності центрів ДО щодо взаємодії з 
регіональними та обласними телекомунікаційними центрами мережі УРАН,
 що є базовою транспортною системою передачі даних СДО;
·         розробку і впровадження найбільш ефективних інформаційно-
навчальних програмних засобів;
·         створення розподіленої інформаційної структури СДО, а також 
системи адміністрування і контролю знань;
·         розробку програм, проведення навчання та перепідготовки кадрів для СДО;
·         участь у створенні державної бібліотеки дистанційних курсів
 (нормативних дисциплін);
·         розробку системи інформаційно-аналітичного забезпечення СДО, 
включаючи маркетингові дослідження та рекламну діяльність.

Регіональні центри СДО (РЦДО).

Створюються на базі тих вищих навчальних закладів, які є регіональними 
центрами телекомунікаційної мережі науки і освіти — УРАН.
Надають можливість користуватись телекомунікаційним зв’язком мережі 
УРАН базовим і локальним центрам відповідних регіонів.
Приймають участь:
·         у вдосконаленні і розвитку телекомунікаційної інфраструктури для 
реалізації технологій дистанційної освіти;
·         у підготовці проектів нормативно-правових документів СДО;
·         у розробці та впровадженні технології дистанційного навчання та
 навчальних планів;
·         у розробці та впровадженні найбільш ефективних інформаційно-
навчальних програмних засобів;
·         у створенні розподіленої інформаційної структури СДО;
·         у підготовці кадрів СДО;
·         у створенні державної бібліотеки дистанційних курсів.
Регіональні центри можуть бути одночасно і базовими центрами за
 напрямками фахової підготовки.

Базові центри СДО за напрямками фахової підготовки (БЦДО)

Створюються на базі вищих навчальних закладів, що мають визначні 
навчально-методичні та наукові наробки за одним або декількома 
напрямками фахової підготовки; мають суттєвий внесок у розробку і 
впровадження технологій дистанційного навчання та відповідно 
підготовлений кадровий склад.
Мережа БЦДО визначається Координаційною Радою за поданням 
Міністерства освіти і науки України.
Забезпечують:
·         розробку дистанційних курсів за визначеним Координаційною
 Радою напрямком фахової підготовки;
·         впровадження дистанційної освіти за відповідним напрямком 
фахової підготовки.
Приймають участь:
·         у підготовці проектів нормативно-правових документів СДО;
·         у розробці методик навчання за напрямками підготовки фахівців;
·         у виробленні рекомендацій щодо впровадження інформаційних 
технологій і дистанційних курсів у різні форми навчання;
·         у створенні системи адміністрування і контролю знань;
·         у створенні державної бібліотеки дистанційних курсів.
Телекомунікаційний зв’язок БЦДО з УЦДО та іншими центрами може 
здійснюватись через відповідні регіональні центри СДО.

Локальні центри СДО (ЛЦДО)

Створюються на базі вищих, професійно-технічних або середніх навчальних
 закладів, що мають доступ до телекомунікаційних мереж, сучасну комп’ютерну
 базу та підготовлений кадровий склад.
Мережа ЛЦДО визначається Координаційною Радою за поданням 
УЦДО або регіональних центрів СДО.
Приймають участь:
·         у розробці дистанційних курсів;
·         у створенні державної бібліотеки дистанційних курсів.
Здійснюють:
·         навчання за дистанційними технологіями відповідно до ліцензованої 
освітньої діяльності.
Сприяють перепідготовці своїх кадрів для участі у СДО і 
розповсюдженню дистанційної форми навчання в місцевих закладах освіти.
Телекомунікаційний зв’язок з УЦДО та іншими центрами може 
забезпечуватись за допомогою відповідних РЦДО.

Науково-методичні комісії (НМК) за напрямками діяльності СДО:

·         розробляють єдині вимоги щодо навчальних планів, програм і нормативів
 СДО, виходячи з державних стандартів освіти;
·         координують розробку теоретичних і науково-психологічних засад ДО.
·         проводять попередню експертизу усіх складових СДО, включаючи 
рекомендації щодо акредитації закладів освіти у реалізації ДО і 
сертифікації окремих дистанційних курсів.

6. Етапи створення і розвитку СДО.

Створення базових основ системи дистанційної освіти може бути 
здійснено у наступні етапи:

Перший етап ( протягом 2001 р.):

·         створення організаційної структури СДО;
·         розробка нормативно-правових основ і стандартів ДО;
·         проведення моніторингу з вивчення умов впровадження ДО та 
оптимізації цього процесу;
·         створення матеріально-технічної бази регіональних і локальних центрів ДО;
·         створення первинного фонду дистанційних курсів і 
забезпечення їх експериментального впровадження;
·         розробка засад фінансування СДО;
·         реалізація пілотних проектів впровадження ДО.

Другий етап (2002-2003 р.) :

·         повномасштабне розгортання і впровадження дистанційної освіти як 
форми навчання, рівноцінної з очною, заочною та екстернатом;
·         впровадження системи багатоканального фінансування юридичних і 
фізичних осіб СДО;
·         розробка і впровадження системи пільг щодо використання компютерних 
мереж і телекомунікаційної інфраструктури для складових СДО 
(юридичних і фізичних осіб);
·         впровадження системи ліцензування, атестації і акредитації закладів ДО;
·         інтеграція СДО України у світову систему.

7. Соціальні групи, на які орієнтується система дистанційної освіти

Створення і розвиток СДО орієнтується на наступні соціальні групи:
·         учні старших класів, бажаючі одержати додаткові знання 
паралельно з навчанням у школі;
·         особи, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади;
·         молодь, яка не має можливості одержати високоякісні освітні 
послуги в традиційній системі освіти із-за обмеженості пропускної 
спроможності цієї системи, необхідності суміщення навчання з 
роботою, географічної віддаленості від обласних центрів і престижних
 навчальних закладів;
·         особи, які мають медичні обмеження для одержання регулярної освіти;
·         військовослужбовці, які звільняються зі Збройних Сил України і члени
 їхніх родин;
·         військовослужбовці строкової служби Збройних Сил України, МВС 
України та прикордонних військ України;
·         фахівці конверсійних підприємств, які підлягають звільненню;
·         безробітні;
·         керівники державних органів управління різних рівнів;
·         студенти, які бажають одержати другу паралельну освіту;
·         особи, які бажають одержати післядипломну освіту;
·         особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
·         українсько- та російськомовні громадяни зарубіжних країн.

8. Фінансування СДО

Фінансування СДО здійснюється за рахунок бюджетних коштів 
відповідно до державної Програми створення системи дистанційної освіти в 
Україні на 2000 – 2002 роки; міжнародних грантів та за рахунок 
позабюджетних коштів від діяльності окремих структур системи дистанційної
 освіти.

9. Очікувані наслідки створення системи дистанційної освіти в Україні

Система дистанційної освіти в Україні забезпечить:
·         розширення кола споживачів освітніх послуг, у тому числі у 
важкодоступних, малонаселених регіонах, у районах, віддалених від 
наукових і культурних центрів України;
·         підвищення якості навчання слухачів, студентів і школярів незалежно від 
їхнього місцезнаходження;
·         створення додаткових робочих місць для громадян України;
·         створення спеціальних курсів ДО, які спрямовані на підвищення 
кваліфікації і перепідготовку кадрів;
·         створення програм і курсів психологічної підтримки;
·         можливість одержання освіти за українськими програмами 
громадянам зарубіжних країн;
·         реалізацію системи безперервної освіти «через все життя»;
·         індивідуалізацію навчання при масовості освіти.

   Інформація для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Автономної республіки Крим, м. Севастополя, Донецької ...