Статут, стратегія, положенняПОЛОЖЕННЯ


    

Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
(опорний навчальний заклад)  

Програма реалізації
   науково-методичної
ПРОБЛЕМНОЇ ТЕМИ  
  
ВСТУП
З 2016 року   освітня установа «Вільшанська загальноосвітня школа                                І-ІІІ ступенів»  працює над науково-методичною проблемною  темою «Створення умов розвитку самореалізації особистості при використанні  інноваційних технологій»
Мета:
§  формування типових компонентів росту особистісного потенціалу вчителя;
§  вироблення особистого потенціалу вчителя;
§  коригування й модернізація особистісного потенціалу вчителя;
§  формування професіонала з добре розвиненими діловими, організаторськими, соціально-психологічними якостями;
§  визначення ефективних організаційних форм розвитку професійної майстерності вчителя;
§  визначення методик корекції професійних якостей учителя, які слугують основою його конкурентоспроможності на  ранку праці;
§  мотивація професійної діяльності сучасного педагога;
§  вивчення діяльності вчителя як творчого процесу;
§  дослідження професійно значущих якостей педагога в організації ефективної взаємодії з учнями;
§  вивчення особливостей професійного становлення вчителя;
§  організація педагогічної взаємодії на засадах гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу;
§  вивчення впливу впровадження інтерактивних технологій на становлення педагога;
§  здійснення порівняльної характеристики інноваційного потенціалу вчителів;
§  дослідження впливу впровадження інноваційних технологій навчання на ставлення учнів до навчання;
§  дослідження гуманістичної спрямованості особистості вчителя в оцінці В.О.Сухомлинського;
§  вивчення способів саморегуляції педагога в професійному спілкуванні;
§  побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності;
§  аналіз впровадження інтерактивних технологій в досвіді вчителів-майстрів;
§  вивчення майстерності вчителя на уроці  з використанням інтерактивних методів;
§  підвищення професійної компетентності педагога шляхом оновлення методичної роботи;
§  стимулювання інноваційної активності педагогів.

Зміст:
§  удосконалення професійних умінь, аналіз і самоаналіз особистого досвіду;
§  експериментальна перевірка нових ідей, методів, прийомів з учнями;
§  розроблення й обґрунтування моделі вчителя як конкурентоспроможного фахівця;
§  сприяння самовихованню загальної та педагогічної культури (потреба самопізнання, планування, реалізація, контроль, корекція);
§  засвоєння професійних знань, умінь, навичок;
§  обгрунтування  складових елементів професійної майстерності педагога, методики їх дослідження та визначення впливу на розвиток навчально-виховного процесу;
§  вивчення рівнів творчої професійно-педагогічної діяльності досвідчених педагогів;
§  підвищення здатності до  самоуправління та комунікації;
§  оволодіння вчителем формами, методами й засобами впровадження інтерактивних технологій;
§  вивчення готовності вчителя до професійної майстерності в умовах освіти для сталого розвитку.

Завдання:
§  діагностика професійних утруднень учителя та визначення основних бар’єрів професійного розвитку педагога   при  упровадженні інтерактивних методів;
§  розгляд методик  діагностики  професійно-педагогічних якостей педагога;
§  само оцінювання діяльності вчителя, визначення перспектив педагогічного росту;
§  розроблення алгоритму поетапних дій упровадження сучасних інтерактивних методів у навчально-виховний процес;
§  здійснення аналізу науково-методичної літератури з метою визначення засад формування професійної майстерності педагогічного працівника;
§  визначення компонентної структури педагогічної майстерності вчителя;
§  підготовка методичних рекомендацій щодо впровадження сучасних  інтерактивних методів організації навчально-виховного процесу;
§  вивчення ступеня розриву між рівнем професійної компетентності й вимогами суспільства щодо рівня педагогічної діяльності;
§  вивчення й аналіз стану проблеми на науково-теоретичному рівні;
§  вивчення досвіду роботи з впровадження сучасних  інтерактивних методів організації навчально-виховного процесу;
§  створення оптимальної структури методичної роботи, орієнтованої на формування педагогічної майстерності вчителя;
§  апробація існуючих і розроблення нових форм розвитку педагога-професіонала;
§  утворення єдиного змісту підвищення ефективності діяльності педагогічних колективів, реалізація якого зумовлює запровадження інтерактивних форм і методів проведення занять і методичних заходів;
§  відстеження результативності діяльності педагога в ході реалізації проблеми;
§  сприяння постійному творчому зростанню, формування професійно-педагогічної майстерності молодих учителів;
§  формування постійної потреби у творчій самоосвіті педагога.
Термін реалізації: 2016-2021 роки
Етапи реалізації:
·         І етап  з 1 вересня 2016 р. по 31.05 2017 р. - діагностико-концептуальний;
·         ІІ етап з 1 вересня 2017 р. по 31.05 2020 року - формувальний;
·         ІІІ етап з 1 вересня 2020 р. по 31.05 2021 року - узагальнювальний;

Діагностико-концептуальний
                                                (з 1 вересня 2016 р. по 31.05 2017 р.)
Мета:
·         опанування теоретичними основами проблеми;
·         забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження проблемного питання;
·         формування єдиного освітнього середовища для успішної адаптації учасників навчально-виховного процесу;
·         формування професіонала  з добре розвиненими  діловими, організаторськими, соціально-психологічними  якостями;
·         визначення ефективних організаційних  форм розвитку професійно-педагогічної  творчості вчителя;
·         визначення методик корекції професійних якостей учителя, які слугують основою його конкурентоспроможності на ринку праці;
·         мотивація  професійної діяльності  сучасного педагога;
·         вивчення діяльності вчителя як творчого процесу;
·         визначення професійно значущих якостей педагога в організації ефективної взаємодії з учнями.
 Сутність:
·         забезпечення вчителів методичною літературою, ознайомлення з концептом науково-методичної проблеми;
·         перевірка  індивідуальної прийнятності вчителями суті проблемного питання (тести, анкети тощо);
·         технологічний аналіз  відібраної інформації;
·         визначення термінів реалізації науково-методичної проблеми «Створення умов розвитку самореалізації особистості  при використанні інноваційних технологій».
Зміст:
·         визначення науково-методичної проблеми, обґрунтування її актуальності;
·         вивчення динаміки педагогічних орієнтацій вчителя;
·         вивчення літератури, нормативної бази з цієї науково-методичної проблеми;
·         освоєння нових педагогічних технологій;
·         удосконалення професійно-педагогічних умінь учителя;
·         аналіз та самоаналіз особистого досвіду кожного вчителя:
o   розвиток у вчителів навичок критичного мислення як компоненту професійності;
o   уміння організувати свою самоосвітню роботу;
o   рівень мотивації до безперервної освіти;
·      вироблення особистісної позиції щодо глибини освоєння та способу подальшого впровадження науково-методичної проблемної теми.
Результат:
·      активне теоретичне опрацювання науково-методичної проблемної теми, 
     поінформованість;
·      розуміння концептуальних і процесуальних особливостей упровадження  
     науково-методичної проблемної теми;
·      прогнозування цілей  мети науково-методичної роботи.

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками
1.      Моніторинг методичної роботи.
2.      Наради при директору школи:
o   про організацію  методичної роботи   у 2016/2017 н.р.
3.      Постійно діюча виставка кращих доробок учителів  у методичному кабінеті;
4.       Нарада керівників навчальних закладів  «Про   шляхи підвищення рівня професійної компетентності вчителя щодо  створення умов розвитку самореалізації особистості  при використанні інноваційних технологій».
5.      Перспективне планування з проблеми дослідження.
6.      Методичні об’єднання.
7.      Семінари-практикуми.
8.      Засідання творчих груп.
9.  Комплекс індивідуальних консультацій щодо організації самоосвітньої діяльності  з науково-методичної проблеми.
10.  Адресна допомога  учителям з науково-методичної проблеми «Створення умов розвитку самореалізації особистості при використанні  інноваційних технологій».
11.  Вивчення літератури з теми «Створення умов розвитку самореалізації особистості  при використанні інноваційних технологій».
12.  Опрацювання педагогічної спадщини видатних українських і зарубіжних учених.
13.  Діагностичне дослідження реалізації проблеми.
14.   Анкетування «Рівень професійної компетентності вчителя».
  Формувальний етап
                                                (з 1 вересня 2017 р. по 31.05 2020 р.)
Мета:
·         формування нового досвіду  творчої діяльності;
·         конструктивне опрацювання змістового,  процесуального, діагностичного компоненту освітньої моделі;
·         розробка  модифікованої адаптованої моделі зростання професійності вчителя;
·         здійснення аналітичної діяльності загальноосвітнього  навчального  закладу   з науково-методичного проблемного питання;
·         апробація моделі професійно-педагогічної компетентності вчителя щодо впровадження інноваційних технологій.

Сутність:
·         упровадження освітньої моделі зростання професійної майстерності  вчителя;
·      оцінювання ефективності розробленої моделі, коригування;

Зміст:
·         апробація педагогічних технологій, спрямованих на впровадження інтерактивних методів і засобів навчання й розвиток професійної майстерності педагогів;
·         апробація принципів інтерактивної роботи в системі підготовки  професійної майстерності вчителя;
·         порівняння очікуваних і фактичних результатів утілення моделі зростання професійності  вчителя, визначення напрямів і шляхів корекції;
·         побудова оптимального варіанту конкретної моделі організації систем і підсистем навчально-методичної діяльності;
·         розробка рекомендацій щодо заключного етапу роботи над науково-методичною проблемою.

Результат: поява оптимальної конструктивної моделі реалізації науково-методичної 
                     проблемної теми в освітній практиці навчального закладу

 Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками
1.      Оперативна нарада «Концептуальні засади визначення педагогічної майстерності  у створенні умов розвитку самореалізації особистості  при  використанні інноваційних технологій».
2.      Методична рада  «Робота вчителів початкових класів щодо   використання інноваційних технологій».
3.      Психолого-педагогічний семінар «Організація самоосвітньої діяльності вчителя  на шляху    розвитку самореалізації особистості в умовах використання інноваційних технологій»  (учителі І, ІІ категорії).
4.      Шкільний методичний проект «Сучасний педагог-лідер».
5.      Розробка моделі   вчителя, що створює  умови  розвитку самореалізації особистості.
6.      Моніторинг методичної роботи.
7.      Наради при директору школи:
o   про організацію  методичної роботи   в навчальному закладі. 
8.      Постійно діюча виставка кращих доробок учителів.
9.      Методична рада   «Про науково-методичну проблемну тему «Створення умов розвитку самореалізації особистості  при використанні інноваційних технологій».
10.  Перспективне планування з проблеми дослідження.
11.  Методичні об’єднання.
12.  Семінари-практикуми.
13.  Засідання творчих груп.
14.  Школа молодого вчителя.
15.  Комплекс індивідуальних консультацій щодо організації самоосвітньої діяльності  з науково-методичної проблеми.
16.  Адресна допомога молодим учителям з науково-методичної проблеми «Підвищення рівня професійної компетентності вчителя щодо  підготовки   особистості, здатної до високопродуктивної індивідуальної творчості».
17.   Вивчення педагогічного середовища з розвитку творчого потенціалу вчителя.
18.  Районна виставка педагогічної творчості «Портфоліо вчителя».
19.  Діагностичне дослідження реалізації проблеми.

Узагальнювальний етап

(з 1 вересня 2019 р. по 31.05 2020 р.)
Мета:
·         накопичення й систематизація даних щодо впровадження науково-методичної проблемної теми;
·         розроблення остаточних варіантів навчально-методичного забезпечення з науково-методичної проблемної теми;
·         підведення й оприлюднення загальних  підсумків упровадження науково-методичної проблемної теми, підготовка публікацій із цієї проблеми;
·         побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогічки толерантності;
·         мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді вчителів-майстрів;
·         виконавська майстерність вчителя на уроці;
·         підвищення професійно-педагогічної компетентності педагога шляхом оновлення методичної роботи;
·         стимулювання творчої активності педагогів.

Сутність:
·         відпрацювання діючої моделі росту творчого потенціалу вчителя;
·         удосконалення фахового рівня в межах моделі росту творчого потенціалу вчителя;
·         вивчення результативності й ефективності впровадження науково-методичної проблемної теми в педагогічну практику через методичні форми різної спрямованості.

Зміст:
·      аналіз позитиву й негативу в ході реалізації науково-методичної проблемної теми;
·      проведення моніторингу результатів упровадження моделі зростання професійної майстерності  вчителя;
·      вивчення оптимального варіанту взаємозв’язку компонентів моделі  зростання професійної майстерності  вчителя та їх особливості;
·      аналіз динаміки особистісних переорієнтацій педагогів;
·      підтримка високої результативності;
·      узагальнення досвіду роботи над науково-методичною проблемною темою, презентація нових ідей, методик, напрацювань;
·      розроблення методичних рекомендацій з підготовки вчителя  навчального закладу до професійної майстерності  на основі матеріалів з досліджуваної науково-методичної проблемної теми.

Результат:
·  кількісний і якісний аудит систематизованої інформації процесуального характеру про результати впровадження науково-методичної проблемної теми;
·  здатність продукувати власний педагогічний досвід;
·  висока мотивація до безперервної освіти;
·  створення банку даних педагогічних знахідок, освітніх технологій.

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками
1.     Методична рада:
o   авторська майстерність у педагогічній діяльності;
o   впровадження інтерактивних технологій -  важлива ознака педагогічної майстерності.
2.      Засідання  шкільних методичних формувань:
o моделювання педагогічного досвіду: реалізація прогностичної та моделюючої функції;
o компетентність, як педагогічне явище.
3.      Майстер-класи:
o   значення професійно-педагогічної майстерності й особистості вчителя в навчально-виховному процесі;
o   мультимедійний супровід уроків та виховних заходів;
4.      Засідання педагогічних рад:
o   конкурс майстерності вчителя щодо захисту власного педагогічного кредо (ексклюзив-рада);
o   творчий звіт учителів: пошук, дослідження, захист.
5.      Фестиваль педагогічної творчості.
6.      Опорна школа.
7.      Акмеологічні практикуми.
8.      Семінар-тренінг «Творчі резерви вчителів».
9.      Круглий стіл «Обмін інноваційним досвідом».
10.  Методичний аукціон педагогічних ідей «Моя професійна діяльність».
11.  Педагогічні інтерв’ю.
12.  Школа педагогічного досвіду.
13.  Психолого-педагогічний тренінг «Психологія творчих здібностей».
14.  Підсумкова науково-практична конференція «Модель професійно-педагогічної компетентності вчителя   щодо створення умов розвитку самореалізації особистості при використанні інноваційних технологій». 


   
                           
            Затверджено
                                         рішенням   педагогічної ради
                                             Вільшанської ЗШ І-ІІІ ступенів
                                                       протокол №1 від 28 серпня 2018 року

Програма
«Наступність» 

Мета: забезпечення наступності навчання дітей у процесі адаптації до школи ІІ ступеня.
Характерною ознакою сучасних змін у системі  української освіти є її реформування на засадах неперервності. Основними напрямами цього процесу є реалізація його в контексті компетентнісно зорієнтованої освітньої парадигми, спрямування на виконання державних освітніх стандартів і забезпечення наступності  між окремими ланками освіти.
Поняття «наступність у навчанні»  вперше набуло теоретичного обґрунтування в працях Е.Баллера, М.Махмутова, В.Сластьоніна та ін.., ставши згодом предметом багатьох досліджень у вітчизняній і зарубіжній педагогіці.
Проблему наступності в навчанні та вихованні дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку досліджували такі педагоги і психологи як Л.Артемова, О.Богданова, Л.Божович, В.Кузь, Г.Люблінська, О.Проскура, С.Рубінштейн, О.Савченко, В.Сухомлинський, О.Усова та інші.
На сьогодні невирішеним залишаються питання практичної реалізації основних положень нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу дошкільної та початкової освіти.
Під неперервною освітою розуміють систему неперервного навчання та виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації, яка відкриває можливості для досягнення цілісності та наступності в навчанні й вихованні, перетворення освіти на процес, що триває протягом життя.
Основними складовими поняття «неперервність», що забезпечує цілісність освіти, є наступність, наслідування та перспективність.
Сучасні науковці (А. Богуш, О.Кононко, О.Савченко) та педагоги-практики звертають увагу на неузгодженість у змісті, методах управління та формах організації педагогічного процесу дошкільних закладів і шкіл І та     ІІ-ІІІ ступенів. Як результат, у першому класі не реалізовано набутий дітьми в дитячому садку досвід, що призводить до зниження пізнавального інтересу першокласників, ускладнює їх адаптацію до умов школи ІІ ступеня.
Чимало проблем існує і в реалізації наступності між методами навчання: в той час, як у початковій школі та школі ІІ ступеня широко застосовують проблемні методи навчання, в дитячому садку перевагу надають різноманітним формам наочності й ігровим методам. Розв’язання зазначених суперечностей можливе за умови наступності у роботі всіх освітніх ланок.
У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти зазначено, що відбір змісту предметів ґрунтовано на засадах наступності між початковою й основною, основною та старшою школою. Забезпечення такої наступності  та здійснення заходів, спрямованих на адаптацію дітей до основної школи, є важливою передумовою успішного навчання школярів у    5 класі. Для вирішення цих завдань необхідно враховувати психологічні особливості 10-11 річних школярів, рівень пізнавальної діяльності, з яким діти прийшли до 5-го класу; проаналізувати проблеми, з якими учні стикаються в адаптаційний період, і виробити шляхи їхнього подолання.
Програму «Наступність» створено з метою координації, ефективної організації навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу учнів – випускників початкової школи – під час переходу їх до середньої ланки.
Завдання програми «Наступність»:
Ø скоординувати роботу всіх служб навчального закладу з метою якісної підготовки до періоду адаптації;
Ø розвивати систему психологічного супроводу учнів у період адаптації;
Ø продовжити роботу з підвищення мотивації педагогів до володіння та пошуку засобів профілактики шкільної дезадаптації;
Ø скоординувати вимоги, методи та прийоми навчання учнів у 4-х і 5-х класах;
Ø удосконалити систему контролю за підготовкою вчителів в період упровадження  Держстандарту початкової загальної освіти.

Система заходів щодо реалізації програми «Наступність»

№ 
п/п
Зміст роботи
Термін проведення
Відповідальний
Примітка
1
Засідання  шкільних методичних  формувань вчителів-предметників з проблеми «Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти:  кроки реалізації»
Червень  
  Керівники ШМФ
2
Організація роботи постійно-діючих семінарів вчителів-предметників з проблеми «Науково-методичний супровід професійного зростання вчителів в умовах упровадження Державного стандарту  базової і повної загальної середньої освіти»
Серпень  
Керівники ШМФ
3
Попередня розстановка кадрів майбутніх п’ятих класів
Квітень  
 Доброва О.І., директор
4
Кортотека вчителів-предметників, які працюють в 5-х класах
Вересень
 Коваленко Т.М., заступник директора
5
Знайомство класних керівників, учителів-предметників школи 
 ІІ ступеня з учнями випускних класів початкової школи
Січень-травень 
Адміністрація навчального закладу
6
Взаємовідвідування уроків
Упродовж року
Адміністрація навчального закладу
7
Методичний діалог між учителями  початкових класів та школи ІІ ступеня
Січень


Адміністрація навчального закладу
8
Анкетування батьків з метою вивчення  запитів, проблем і побажань щодо організації навчально-виховної роботи в 5 класах
Травень
Адміністрація навчального закладу
9
Діагностичні письмові контрольні роботи з предметів
Березень
Керівники ШМФ
10
Діагностика готовності учнів початкових класів для переходу до середньої ланки
Травень
Михайлова В.В., психолог
11
Спільні засідання методичного об’єднання вчителів початкової школи й основної школи
Квітень

    Травень
Адміністрація навчального закладу
12
Семінар-практикум для класних керівників 5-х класів «Психологічні можливості дітей молодшого шкільного віку»
Червень
Михайлова В.В., психолог
13
Педагогічний консиліум «Організація навчально-виховного процесу в адаптаційний період»
Серпень
Михайлова В.В., психолог
                 


                                                   Затверджено
                                                                         рішенням ради районного 
                                                                 методичного кабінету
                                                                                       протокол № 5 від 30 травня 2013 р.
Програма
впровадження Державного стандарту базової загальної освіти
 у навчальних закладах Вільшанського району
(початок впровадження -01.09.2013р. з 5 класу).
  Програма ґрунтується на положенні Національної доктрини розвитку освіти України, Закону України «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу МОН України від 06.06.2012 року №664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня».
Завдання програми:
-          інформаційне та методичне забезпечення впровадження нового Держстандарту базової загальної освіти;
-          систематизація роботи усіх ланок методичної служби щодо впровадження нових навчальних програм, починаючи з 5 класу з 01.09.2013;
-          реалізація нових підходів до цільової орієнтації процесу навчання, змісту та методики викладання предметів;
-          підвищення професійного рівня вчителів 5-9 класів, удосконалення методики роботи за новими навчальними програмами;
-          модернізація форм методичної роботи з педагогами, які викладатимуть предмети у 5-9 класах.з/п
Зміст діяльності
Термін виконання
Виконавці
Примітка
1

Розділ І. Інформаційно-організаційна діяльність

1.1
 Засідання районних методичних об’єднань  та розгляд питання щодо вивчення та впровадження нових Державних стандартів і навчальних про­грам загальної  освіти
Травень  -червень
2013 р.
 Методисти, керівники  РМО

1.2
Створення інформаційно-ресурсного банку даних:
1.2.1
Кількісний та якісний склад учителів,       які викладатимуть у
5 класі з 01.09.2013
6 класі з 01.09.2014
7 класі з 01.09.2015
8 класі з 01.09.2016
9 класі з 01.09.2017
Вересень
 щороку
 Методисти

1.2.2
Стан готовності  навчальних закладів до впровадження нових Державних стандартів базової загальної освіти (довідка)
Травень-червень  щороку
 Доброва О.І.

1.2.3
Картотека науково-популярної та на­вчально-методичної літератури
Лютий-серпень
щороку  
Сайт РМК, сайти навчальних закладів  

1.3
Розробка заходів на виконання програми впровадження нових Дер­жавних стандартів і навчальних програм базової загальної освіти
 (5-9 класи)
До 01.09. щороку
 Методисти

1.4
Презентація Програми впровадження нових Державних стандартів та навчальних програм на засіданні ради  РМК
Травень
2013 р.
Завідувач РМК

1.5
Координація роботи   учителів – предметників  5-9 класів з питань організації методичної роботи щодо поетапного впровадження Державного стандарту та нових навчальних програм
Серпень-вересень
Завідувач, методисти

1.6
Інформування через засоби масової інформації, сайт РМК про перебіг упровадження програми
Постійно
Завідувач, методисти

1.7
Створення на сайті  РМК «Впроваджуємо нові Держстандарти»
Серпень
2013 р.
 Завідувач

2

Розділ II. Діагностико-аналітична діяльність

2.1
Проведення інструктивно-методичної наради з  методистами  щодо вивчення стану готовності учителів до впровадження нових державних стандартів базової загальної освіти
Червень  щороку
 Методисти

2.2
Аналіз стану методичної роботи в навчальних закладах району щодо впровадження нових держав­них стандартів базової загальної освіти на засіданні ради РМК
Травень  щорічно
Завідувач, методисти

2.3
Моніторинг результативності роботи учителів з упровадження нового Державного стандарту базової загальної освіти
2013-2017 pp.
Завідувач, методисти

3

Розділ IIІ. Науково-методична діяльність

3.1
Участь в обласних методичних заходах:3.1.1
Участь у інструктивно-методичних нарадах, вебінарах  КОІППО з питань упровадження нових навчальних програм у 5 класах ЗНЗ району
Постійно
Завідувач, методисти

3.1.2
Участь у роботі обласних методичних формувань   із питань впровадження Держстандарту
2013-2017 pp.
Завідувач, методисти
За планом КОІППО
3.1.3
Організація навчання на курсах підвищення кваліфікації на базі КОІППО (за потребою)
2013-2017 pp.
Завідувач, методисти
За планом КОІППО
3.2
Проведення  районних управлінських та методичних заходів
3.2.1
Нарада із  керівниками навчальних закладів   «Системний і компетентнісний підхід до впровадження Державного стандарту базової загальної освіти - передумова реалізації основних його завдань»
    Грудень, 2013 р.
     червень щороку  
 Завідувач

3.2.2

 Секційні серпневі заняття з учителями-предметниками:
• «Актуальні питання організації навчально- виховного процесу в
5 класі 2013-14 н.р.
6 класі 2014-15 н.р.
7 класі 2015-16 н.р.
8 класі 2016-17 н.р.
9 класі 2017-18 н.р.»
серпень 2013р.
серпень 2014р.
серпень 2015р.
серпень 2016р.
серпень 2017р.
 Завідувач, методисти

3.2.3
Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в          5-9 класах 2013/14 н. р., 2014/15 н. р., 2015/16 н. р., 2016/17 н. р., 2017/18 н. р.»
серпень  щороку
Завідувач, методисти

3.2.4
Моніторинг упровадження нових державних стандартів у
5 класі
6 класі
7 класі
8 класі
9 класі
2013-2017 pp.  
квітень 2014р.
 Завідувач, методисти

3.2.5
Робота постійного семінару вчителів 5-9 класів різних кваліфікаційних категорій із проблеми «Науково-методичний супровід професійного зростання вчителів в умовах упровадження Державного стандарту базової загальної освіти»
     Раз в семестр, 2013-2017  pp.
Завідувач, методисти

3.2.6
Консалтинги  для вчителів 5-9 класів, які викладають за новими програмами
2 рази в семестр та за потребою, 2013-2017pp.
       Завідувач, методисти

3.2.7
Районна  науково-методична конференція «Організаційно-   педагогічні умови ефективного впровадження у практику нових Державних стандартів базової освіти»
        Травень,         
        2013-17pp.
      Завідувач, методисти

3.2.8
Педагогічні читання «Новий Державний стандарт базової освіти: методичні аспекти реалізації»
      Листопад, 2013-17 pp.
      Завідувач, методисти керівники ЗНЗ

3.2.9
Психологічний практикум   «Психологічний супровід навчально-виховного процесу в 5-9 класах»
       Листопад, 2013-  17pp.
   Завідувач, методисти,
практичний психолог  

3.2.10
    Навчальний тренінг «Портрет учня     4 класу напередодні його переходу до навчання у 5 класі»
Кінець травня 2013 р.
Методист з початкової освіти,
практичний психолог 

3.2.11
Семінар «Особливості організації та планування навчального процесу в 5-9 класах за новими програмами»
Серпень,
2013-17 pp.  
Завідувач, методисти, керівники РМО

3.3
Проведення   шкільних  методичних та управлінських заходів
3.3.1
     Педагогічні ради щодо впровадження нових Державних стандартів базової загальної освіти та програми реалізації
серпень, 2013-17 pp.
Адміністрація 
 навчального закладу

3.3.2
Панорама творчих уроків (з обміну досвідом роботи за новими програмами в 5-9 класах)
2013-2017 pp.
Учителі  району
.
3.3.3
Проведення шкільних методичних заходів з актуальних проблем організації навчально-виховного процесу в 5-9 класах
2013-17pp.
Адміністрація
навчального закладу

3.3.4
     Велика педагогічна рада (узагальнення результатів року щодо впровадження Держстандарту базової загальної освіти)
Червень 
 щороку
Адміністрація 
 навчального закладу

4

Розділ IV. Матеріально-технічне забезпе­чення

4.1.
Забезпечення вчителів 5-9 класів  електронними версіями нових навчальних програм
 Червень
 2013 р.
Сайт  РМК

4.2.
Створення в  навчальних закладах необхідної матеріально-технічної бази для ефективного впровадження нового Державного стандарту базової загальної освіти
2013-2017 pp.
Адміністрація 
 навчального закладу

4.3.
    Укомплектування  навчального закладу фаховими періодичними виданнями, навчально-методичною літературою відповідно до нових навчальних програм базової загальної освіти
2013-2017 pp.
Адміністрація 
 навчального закладу
Впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: нові вектори Методичний проект "Працюємо по-сучасному" (Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти)

Немає коментарів:

Дописати коментар

   Інформація для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Автономної республіки Крим, м. Севастополя, Донецької ...